Home page   /   Nieuws   /   Dossier   /   Internetbronnen


Solidariteit met strijd tegen waterprivatisering in Cochabamba

OfficiŽle reactie van ING op onze vragen

3 april 2002,

Onderwerp: Uw vragen van 7 maart j.l.

Geachte heer/mevrouw,

Recentelijk heeft U aan ING Trust vragen gesteld over de rol van ING Trust en Intra Beheer met betrekking tot een geschil, dat is ontstaan tussen een Boliviaanse vennootschap, Aguas del Tunari S.A. (" AdT") en de Republiek van Bolivia.

Het geschil is ontstaan uit de claim van AdT dat de Boliviaanse Republiek de concessie voor de aanleg en exploitatie van een waterleidingsysteem, eenzijdig heeft opgezegd.

Op 12 november 2001 heeft AdT een verzoek tot bemiddeling voorgelegd aan het "International Center for Settlement of Investment Disputes" (ICSID).

Zoals uit de beantwoording van de Kamervragen van de heer Van Bommel blijkt, is het ICSID een autonome internationale organisatie, die is opgericht in het kader van de Conventie voor de Beslechting van Investeringsgeschillen tussen Staten en Onderdanen van andere Staten (het ICSID-verdrag van 1965) met het oog op onpartijdige internationale geschillenbeslechting op investeringsgebied. Op 25 februari 2002 is het verzoek geregistreerd door de ICSID en dientengevolge valt het geschil geheel en exclusief onder de jurisdictie van de ICSID.

Een van de cliŽnten van Intra Beheer is International Water (Tunari) B. V. Deze vennootschap houdt indirect 55% van de aandelen in een Boliviaanse onderneming, Aguas del Tunari S.A. AdT is een joint-venture van International Water, een Spaanse aandeelhouder en vier Boliviaanse aandeelhouders, die is opgericht voor het realiseren van het watervoorzieningsproject in Cochabamba.

ING Trust heeft in het voorjaar van 2001 Intra Beheer B. V. overgenomen. Evenals Intra Beheer B. V. verricht ING Trust Nederland diensten op het gebied van domicilie, secretariaats-diensten en management services. Deze diensten zijn gericht op het voldoen aan (internationale) wet- en regelgeving, die voortkomen uit het internationale karakter van de joint venture. ING Trust/Intra Beheer is niet betrokken bij de besluitvorming en dagelijkse werkzaamheden van AdT, de Boliviaanse onderneming. Evenmin worden diensten verleend aan deze vennootschap.

ING Trust is van mening dat de wijze waarop International Water (Tunari) B. V. in Nederland is gevestigd en wordt geadministreerd volledig conform is aan de Nederlandse wetgeving en internationale verdragen die daarop van toepassing zijn. Ook valt de wijze, waarop het beheer en administratie van de vennootschap is gevoerd binnen de interne regels en Business Principles, die voor de gehele ING Groep van toepassing zijn.

AdT heeft ING Trust/Intra Beheer gevraagd om alle verzoeken om informatie betreffende deze kwesties aan AdT te richten, ter attentie van de heer Mike Curtin, tel ** 1 202 828 7370.

Wij vertrouwen U hiermede voldoende te hebben geÔnformeerd,

Drs P.M. Kroon
ING Groep N.V.


Meer informatie: XminY Solidariteitsfonds
Keizersgracht 132 / 1015 CW Amsterdam / tel: 020-6279661 / e-mail: kh@xminy.nl